top of page

KLIMATBOKSLUTETS OLIKA DELAR

Klimatbokslut med EMC ger företag ett digitalt klimatberäkningsverktyg med metodstöd, kompetensutveckling samt en kommunikationsplattform för resultatet.

 

Vi gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och tillämpa ett effektivt klimatarbete.

 

Den egna processen består av tre huvuddelar: Kartläggning, kompetensutveckling och kommunikation.

Läs mer om de olika delarna här nedan.

KLIMATBOKSLUTETS ÅRSHJUL

Processen för innevarande års klimatbokslutsarbete inleds med en uppstartsträff i oktober. Resultatet presenteras i form av en gemensam publikation i april året därpå.

Årshjul - Klimatbokslut med EMC (1050 × 680 px).png
SYMBOL - Kartläggning Klimatbokslut.png

KARTLÄGGNING

Under kartläggningen formulerar företaget sitt syfte med Klimatbokslutet, gör avgränsningar och börjar insamlingen av relevant data.

För Klimatbokslutet samarbetar EMC med företaget U&We som tillhandahåller klimatberäkningsverktyget Our Impacts för rapportering och beräkning av utsläpp.

Använder ni ett annat klimatberäkningsverktyg med utgångspunkt i GHG-protokollet går det naturligtvis också bra.

Vi på EMC finns med er under hela processen från start till färdigt klimatbokslut som stöd och bollplank.

I basupplägget ingår även support och systemstöd från U&We enligt följande:

- Inledande individuellt uppstartsmöte med respektive medverkande företag / organisation.

- Två timmar support under hela processen.

- Vid behov och mot en kostnad, inläggning av tidigare års data från andra system. I samband med detta görs en rimlighetsbedömning av denna data för att säkerställa riktigheten i tidigare rapportering.

 

Medverkande företag lägger ej in data i systemet det första året utan U&We tillhandahåller en excellfil där man matar in sina resultat. Därefter matar U&We in i systemet. År två kommer företaget att sköta detta direkt i systemet på egen hand.

 

Verktyget Our Impacts är en av marknadens mest användarvänliga programvaror för att göra klimatberäkningar. Verktyget fungerar enligt bokslutsprincipen och möjliggör för granskning av revisorer direkt i programplattformen, i samband med till exempel hållbarhetsredovisning. Our Impacts utgår från Greenhouse Gas Protocol och mäter utsläpp i scope 1, 2 och 3:

Scope 1

Direkta utsläpp från källor som kontrolleras av verksamheten själva och där företaget har direkt kontroll över sin klimatpåverkan.  Exempel: Utsläpp från egna fordon och industriella processer.

 

Scope 2

Indirekta utsläpp från inköpt energi. Utsläppen sker då hos producenten men räknas in i den förbrukande verksamhetens utsläppssiffror. Exempel: Inköpt el, värme och kyla.

 

Scope 3

Indirekta utsläpp som verksamheten ger upphov till, både uppströms och nedströms, men inte kontrollerar direkt. Exempel: Inköpta varor och tjänster, tjänsteresor, transport och distribution, avfallshantering.

SYMBOL - UtbildningNätverk Klimatbokslut.png

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är centrala komponenter i tillämpningen av ett effektivt och verkningsfullt klimatarbete. Vi ger er förutsättningarna att lyckas i klimatarbetet genom att erbjuda löpande rådgivning, metodstöd och nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Varje år hålls minst fyra nätverksträffar med aktuella till exempel: strategi, datainsamling, målsättning och kommunikation. 

Kommande nätverksträffar med anmälan hittar du under KALENDER.

SYMBOL - Kommunikation Klimatbokslut.png

KOMMUNIKATION

Klimatbokslutet är ett forum för att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort. Det är även en plattform för att gemensamt och individuellt, kommunicera sitt klimatarbete. Resultatet presenteras varje år i en gemensam publikation i pdf-format.

I publikationen som lanseras varje vår, redovisas företagens klimatpåverkan, mål och utveckling.

Varje deltagande bolag får även en egen digital publikation samt sida på www.klimatbokslutet.com.

bottom of page