PROCESS I TRE DELAR

Klimatbokslut med EMC ger företag ett digitalt klimatberäkningsverktyg och metodstöd, kompetensutveckling/nätverk samt en kommunikationsplattform för klimatarbetet.

Vi gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och tillämpa ett effektivt klimatarbete.

 
 

PROCESSEN

Processen för innevarande års klimatbokslutsarbete inleds med en uppstartsträff i september 2022. Resultatet presenteras i form av en gemensam publikation i april 2023.

Process diagram - Klimatbokslut med EMC (1050 × 680 px).png
 
SYMBOL - Kartläggning Klimatbokslut.png
 

KARTLÄGGNING

För Klimatbokslutet 2022 samarbetar vi med företaget U&We som tillhandahåller klimatberäkningsverktyget Our Impacts för rapportering och beräkning av utsläpp.

Vi på EMC finns med er under hela processen från start till färdigt klimatbokslut som stöd och bollplank.

I grundpaketet ingår även support och systemstöd från U&We enligt följande:

- Inledande individuellt uppstartsmöte med respektive medverkande företag / organisation.

- Två timmar support under hela processen.

- Vid behov och mot en kostnad, inläggning av tidigare års data från andra system. I samband med detta görs en rimlighetsbedömning av denna data för att säkerställa riktigheten i tidigare rapportering.


Medverkande företag lägger ej in data i systemet det första året utan U&We tillhandahåller en excellfil där man matar in sina resultat. Därefter matar U&We in i systemet. År två kommer företaget att sköta detta direkt i systemet på egen hand.


Verktyget Our Impacts är en av marknadens mest användarvänliga programvaror för att göra klimatberäkningar. Verktyget fungerar enligt bokslutsprincipen och möjliggör för granskning av revisorer direkt i programplattformen, i samband med till exempel hållbarhetsredovisning. Our Impacts utgår från Greenhouse Gas Protocol och mäter utsläpp i scope 1, 2 och 3:

Scope 1

Direkta utsläpp från källor som kontrolleras av verksamheten själva och där företaget har direkt kontroll över sin klimatpåverkan.  Exempel: Utsläpp från egna fordon och industriella processer.


Scope 2

Indirekta utsläpp från inköpt energi. Utsläppen sker då hos producenten men räknas in i den förbrukande verksamhetens utsläppssiffror. Exempel: Inköpt el, värme och kyla.


Scope 3

Indirekta utsläpp som verksamheten ger upphov till, både uppströms och nedströms, men inte kontrollerar direkt. Exempel: Inköpta varor och tjänster, tjänsteresor, transport och distribution, avfallshantering.


Lär mer och få grundläggande kunskap om GHG-Protokollet genom att anmäla dig till vår grundläggande utbildning den 29/9 här.

 
SYMBOL - UtbildningNätverk Klimatbokslut.png
 

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är centrala komponenter i tillämpningen av ett effektivt och verkningsfullt klimatarbete. Vi ger er förutsättningarna att lyckas i klimatarbetet genom att erbjuda löpande rådgivning, processtöd och nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Varje år hålls minst fyra nätverksträffar med teman som deltagarna själva är med och beslutar kring. Återkommande teman är exempelvis strategi, datainsamling, målsättning och kommunikation. Kommande träffar uppdateras löpande och hittas på första sidan.

 
SYMBOL - Kommunikation Klimatbokslut.png
 

KOMMUNIKATION

Klimatbokslutet är ett forum för att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort. Det är även en plattform för att, gemensamt och individuellt, kommunicera sitt klimatarbete. Resultatet presenteras varje år i en gemensam publikation. I publikationen, som lanseras varje vår, redovisas företagens klimatpåverkan, mål och utveckling. Dessutom får samtliga bolag en egen plattform på webben.