top of page

KLIMATBOKSLUTETS ÅRSHJUL

Processen för innevarande års klimatbokslutsarbete inleds med en uppstartsträff i början av oktober. Resultatet presenteras i form av en gemensam publikation i maj året därpå. 

Anmälan till Klimatbokslut 2024 är nu öppen. Till anmälan

För att delta i kommande Klimatbokslut, kontakta Petra Löfås petra.lofas@emcsverige.se

Årshjul 2024 - Klimatbokslut med EMC (1050 × 680 px).png

KLIMATBOKSLUTETS OLIKA DELAR

Klimatbokslut med EMC ger företag ett digitalt klimatberäkningsverktyg med metodstöd, kompetensutveckling samt en kommunikationsplattform för resultatet.

 

Vi gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och tillämpa ett effektivt klimatarbete.

 

Den egna processen består av tre huvuddelar: Kartläggning, kompetensutveckling och kommunikation.

Läs mer om de olika delarna här nedan.

KARTLÄGGNING

Under kartläggningen formulerar företaget sitt syfte med Klimatbokslutet, gör avgränsningar och börjar insamlingen av relevant data.

Vi på EMC finns med er under hela processen från start till färdigt klimatbokslut som stöd och bollplank.

För Klimatbokslutet samarbetar EMC med företaget U&We som tillhandahåller klimatberäkningsverktyget Our Impacts för rapportering och beräkning av utsläpp.

Använder ni ett annat klimatberäkningsverktyg med utgångspunkt i GHG-protokollet går det naturligtvis också bra.

I vårt upplägg ingår support och systemstöd från U&We enligt följande: 

- Inledande individuell genomgång med respektive medverkande företag / organisation. 

- Två timmar support under hela processen. 

- Vid behov och mot en kostnad, inläggning av tidigare års data från andra system. I samband med detta görs en rimlighetsbedömning av denna data för att säkerställa riktigheten i tidigare rapportering. 

 

Our Impacts

Verktyget Our Impacts är en av marknadens mest användarvänliga programvaror för att göra klimatberäkningar. Verktyget fungerar enligt bokslutsprincipen och möjliggör för granskning av revisorer direkt i programplattformen, i samband med till exempel hållbarhetsredovisning. Our Impacts utgår från Greenhouse Gas Protocol och mäter utsläpp i scope 1, 2 och 3:

Scope 1

Direkta utsläpp från källor som kontrolleras av verksamheten själva och där företaget har direkt kontroll över sin klimatpåverkan.  Exempel: Utsläpp från egna fordon och industriella processer.

 

Scope 2

Indirekta utsläpp från inköpt energi. Utsläppen sker då hos producenten men räknas in i den förbrukande verksamhetens utsläppssiffror. Exempel: Inköpt el, värme och kyla.

 

Scope 3

Indirekta utsläpp som verksamheten ger upphov till, både uppströms och nedströms, men inte kontrollerar direkt. Exempel: Inköpta varor och tjänster, tjänsteresor, transport och distribution, avfallshantering.

SYMBOL - UtbildningNätverk Klimatbokslut.png

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är centrala komponenter i ett effektivt och verkningsfullt klimatarbete. Klimatbokslut med EMC erbjuder löpande rådgivning, metodstöd och nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 

Varje år hålls minst fyra nätverksträffar då vi tar upp ämnen som exempelvis: klimatstrategi, datainsamling, målsättning och kommunikation.  

Kommande nätverksträffar med anmälan hittar du under KALENDER.

SYMBOL - Kommunikation Klimatbokslut.png

KOMMUNIKATION

Klimatbokslutet är ett forum för att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort. Det är även en plattform för att gemensamt och individuellt, kommunicera sitt klimatarbete.

Resultatet presenteras varje år i en gemensam publikation i pdf-format.

I publikationen som lanseras varje vår, redovisas företagens klimatpåverkan, mål och utveckling.

Varje deltagande bolag får även en egen digital publikation samt sida på www.klimatbokslutet.com.

bottom of page