KARTLÄGGNING

Sustainability Management Systemet CEMAsys används som tekniskt hjälpmedel för kartläggning, beräkning och rapportering av utsläppssiffror. Metoden som tillämpas är den globala standarden för klimatrapportering Greenhouse Gas Protocol.

 
Bild 1.png

VERKTYGET

Klimatbokslut med EMC tillhandahåller klimatberäkningsverktyget CEMAsys för rapportering och beräkning av utsläpp. Verktyget bygger på GHG-protokollets rapporteringsnivåer och hjälper dig omvandla befintlig data till utsläppssiffror. CEMAsys klimatdatabas uppdateras årligen och bygger dels på vedertagna schablonvärden, dels precis data inhämtad från leverantörer och producenter.

 

METODEN

I Klimatbokslutet används den globala standarden Greenhouse Gas Protocol som utgångspunkt i utsläppsberäkningarna. GHG Protocol är enkelt att använda och anpassa till olika verksamheters behov, storlek och ambition då det är uppdelat på olika rapporteringsnivåer, så kallade scope. Metoden innehåller tre olika scope:

 

SCOPE 1

Direkta utsläpp från källor som kontrolleras av verksamheten själva och där företaget har direkt kontroll över sin klimatpåverkan.  Exempel: Utsläpp från egna fordon och industriella processer.

SCOPE 2

Indirekta utsläpp från inköpt energi. Utsläppen sker då hos producenten men räknas in i den förbrukande verksamhetens utsläppssiffror. Exempel: Inköpt el, värme och kyla.

SCOPE 3

Indirekta utsläpp som verksamheten ger upphov till, både uppströms och nedströms, men inte kontrollerar direkt. Exempel: Inköpta varor och tjänster, tjänsteresor, transport och distribution, avfallshantering.