top of page

FAQ

KAN MAN BÖRJA GÖRA ETT KLIMATBOKSLUT NÄR SOM HELST?

Ja, ni kan när som helst ansluta till Klimatbokslut med EMC för att delta på nätverksträffar och få tillgång till klimatberäkningsverktyget. Vill ni vara med i publikationen som lanseras i april så behöver ni förhålla er till angiven deadline för inrapportering av siffror och texter.

VILKA FÖRKUNSKAPER KRÄVS FÖR ATT GÖRA ETT KLIMATBOKSLUT MED EMC?

Vem som helst ska kunna göra ett Klimatbokslut med EMC utan några krav på förkunskaper.  Genom en pedagogisk process och löpande metodstöd ser vi till att du för den kunskap och de verktyg du behöver på vägens gång.

VAD KOSTAR DET ATT VARA MED?

Klimatbokslutet är fr.o.m. 2020 endast tillgängligt för medlemmar i EMC och Avgiften för Klimatbokslut 2022 är 7000 kr exkl. moms per företag. Läs mer om medlemskap i EMC på www.emcsverige.se/medlemskap.

BEHÖVER VI HA SATT KLIMATMÅL?

Ni behöver inte ha färdigt definierade klimatmål för att gå med i Klimatbokslut emd EMC. Däremot åtar ni er att sätta interna klimatmål under ert deltagande.

VAD ÅTAR SIG FÖRETAGEN SOM MEDVERKAR I KLIMATBOKSLUT MED EMC?

Företagen åtar sig att:

  • Formulera syftet samt att sätta mål för klimatarbetet

  • Beräkna och redovisa klimatpåverkan årligen

  • Verka aktivt för en minskande utsläppstrend

VAD ÄR GHG-PROTOKOLLET?

GHG-protokollet, som används som metod i Klimatbokslut med EMC, är den globala standarden för klimatrapportering. Standarden är uppdelad i tre rapporteringsnivåer, så kallade scope.

  • Scope 1 är direkta utsläpp från källor som kontrolleras av verksamheten själva och där företaget har direkt kontroll över sin klimatpåverkan. 

  • Scope 2 är indirekta utsläpp från inköpt energi. Utsläppen sker då hos producenten men räknas in i den förbrukande verksamhetens utsläppssiffror. 

  • Scope 3 är indirekta utsläpp som verksamheten ger upphov till, både uppströms och nedströms, men inte kontrollerar direkt. 

VAD ÄR 1,5-GRADERSMÅLET?

Vid klimatmötet i Paris år 2015 slöts Parisavtalet i vilket världens länder enades om att hålla temperaturökningen så långt under två grader som möjligt, med sikte på att begränsa den till max 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid. Med förindustriell tid menas perioden 1850–1900.

VAD ÄR CARBON LAW?

Carbon Law är planen för hur omställningen till en fossilfri världsekonomi ska kunna gå till för att kunna nå de målsättningar som fastslogs i Parisavtalet. Tumregeln är att vi senast år 2020 globalt sett behöver börja halvera utsläppen varje årtionde för att slutligen nå nära noll år 2050. Förenklat innebär detta att vi behöver minska utsläppen med ca 7% per år.

VID VILKEN TIDPUNKT SKER CEMASYS DATAUPPDATERING?

Beräkningsunderlag och indata uppdateras varje år i december vilket innebär att rapportering kan påbörjans från första arbetsdagen i januari. Många faktorer uppdateras årligen, medan en del produktspecifika faktorer i scope 3 (t.ex. kläder eller byggmaterial) uppdateras något mer sällan, då dessa kan vara baserade på EPD:er eller dylikt som gäller för en längre tid.

KAN MAN ÄNDRA KATEGORIER BAKÅT I TIDEN I CEMASYS?

Ja. Om man går tillbaka och ändrar något från ett tidigare år så är det alltid den emissionsfaktor som gällde det året som tillämpas.

BEHÖVER MAN LÄGGA IN SAMTLIGA KATEGORIER MANUELLT VARJE ÅR I CEMASYS?

Nej. De kategorier som använts vid föregående års rapportering kopieras automatiskt till nästföljande år.

MÅSTE MAN ANVÄNDA CEMASYS SOM VERKTYG FÖR KLIMATBERÄKNINGAR?

I Klimatbokslut med EMC tillhandahåller vi klimatberäkningsverktyget CEMAsys för rapportering och beräkning av utsläpp. Verktyget bygger på GHG-protokollets utsläppskategorisering. Det går alldeles utmärkt att använda andra verktyg eller system för sina klimatberäkningar men då bekostas detta av organisationen själva.

VILKEN BRÄNSLEKATEGORI SKA MAN VÄLJA I CEMASYS OM MAN TANKAR SVENSK DIESEL ELLER BENSIN?

Diesel (SE) respektive Petrol (SE).

VAD INNEBÄR UNDVIKNA UTSLÄPP?

Med undvikna utsläpp menas utsläpp som exempelvis företagets kunder lyckas undvika tack vare företagets produkter och tjänster. Dvs undvikna utsläpp jämfört med om de varit kund hos någon annan. Viktigt att komma ihåg när man pratar om undvikna utsläpp är att jämförelsen måste vara realistisk och att man är transparent i resonemang och beräkningar.

bottom of page