KLIMATBERÄKNINGS-
VERKTYG

Sustainability management systemet CEMAsys används som tekniskt hjälpmedel i beräkning och rapportering av utsläppssiffrorna.

 

METOD

I Klimatbokslutet används den globala standarden Greenhouse Gas Protocol som utgångspunkt i utsläppsberäkningarna. GHG Protocol är enkelt att använda och anpassa till olika verksamheters behov, storlek och ambition då det är uppdelat på olika rapporteringsnivåer, så kallade scope. Metoden innehåller tre olika scope:

 

SCOPE 1

Direkta utsläpp från källor som kontrolleras av verksamheten själva och där företaget har direkt kontroll över sin klimatpåverkan. Exempel: Utsläpp från egna fordon och industriella processer.

SCOPE 2

Indirekta utsläpp från inköpt energi. Utsläppen sker då hos producenten men räknas in i den förbrukande verksamhetens utsläppssiffror. Exempel: Inköpt el, värme och kyla.

SCOPE 3

Indirekta utsläpp som verksamheten ger upphov till, både uppströms och nedströms, men inte kontrollerar direkt. Exempel: Inköpta varor och tjänster, tjänsteresor, transport och distribution, avfallshantering.